OPINIE O BIEGU

Organizatorem imprezy jest Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy SPRINT, ul. Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce.

I. CEL

Popularyzacja i promocja biegania jako najprostszej formy ruchu,
Promocja Gorzyc i Gminy Gorzyce,
Promocja regionu Podkarpacia,
Promocja Powiatu Tarnobrzeskiego,
Popularyzacja zdrowego stylu życia,
Zapobieganie uzależnień wśród młodzieży i dorosłych.

II. TERMIN,  MIEJSCE, PROGRAM

 1. Termin: 03.09.2023r. (niedziela) godz. 11:30 (pierwszy bieg przedszkolaka), godz. 13:00 (bieg główny).
 2. Trasa: 5 km ulicami Gorzyc (nawierzchnia asfaltowa).
 3. Start: ul. 3 Maja (obok sklepu Groszek), Meta: ul. Edukacji Narodowej 3 (stadion lekkoatletyczny).
 4. Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła 2, przy ul. Edukacji Narodowej 3

PROGRAM IMPREZY:

9:00 – 12:00 – otwarcie biura zawodów. Weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń.
11:30 – Bieg przedszkolaka – wiek dziecka 4 – 6 lat.
11:45 – Biegi Nadziei Olimpijskich – Dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej.
12.00 – Bieg na dystansie  800 m dla dzieci z klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
12:15 – Bieg na dystansie 1000 m dla młodzieży od 7 klasy i starszej.
13:00 – Bieg główny – X Gorzycka Piątka oraz nordic walking.

14:00 – Zamknięcie trasy. Zakończenie biegu.
14.30 – Uroczyste zakończenie biegu, dekoracja zwycięzców.

III. OPIS TRASY

 1. Długość trasy 5 km po nawierzchni asfaltowej i betonowej.
 2. Start i Meta: 3 Maja – Zakole – Stanisława Moniuszki – Fryderyka Chopina – Marii Konopnickiej – Przybyłów – Józefa Piłsudskiego – Odlewników – Józefa Piłsudskiego – Działkowców – Piłsudskiego – por. Józefa Sarny – Edukacji Narodowej  – stadion lekkoatletyczny (trasa płaska – oznakowana co 1 km.)
 3. Na mecie biegu rozstawiony będzie punkt z wodą, oraz poczęstunkiem w postaci owoców i dania z kuchni polowej.

IV. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h 10 m od strzału startera.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.
 3. Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik pobiera (wraz z numerem) w biurze zawodów. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub przedłożą oświadczenie o zdolności do biegu podpisane od opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia: etiming.pl  w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 9:00 do 12:00 (Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Edukacji Narodowej 3).
 3. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
 4. Zgłoszenia online można dokonywać do  1 września 2023 roku. do godz. 24:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 3 września 2023 roku.
 5. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem.
 6. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia, podpisane przez Uczestnika Biegu.
 7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
 8. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej,
 9. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 10. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VI. KLASYFIKACJA

 1. Bieg przedszkolaka około 100 m.
 2. Bieg Nadziei Olimpijskich na dystansie 300 m – Dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej.
 3. Bieg na dystansie 800 m dla dzieci z klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
 4. Bieg na dystansie 1000 m dla młodzieży klas 7 i starszych.
 5. Nordic walking – miejsca I – III mężczyzn i I – III kobiet.
 6. Bieg główny – Gorzycka Piątka – miejsca I – III mężczyzn i I – III kobiet.
 7. Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca I – III (Bieg Gorzycka 5).
mężczyźni: kobiety:
do 29 lat do 29 lat
30-39 lat 30-39 lat
40-49 lat 40-49 lat
50+ 50+

Każda kategoria będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła co najmniej 5 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej (młodszej) dotyczy Biegu Głównego.

Klasyfikacje będą prowadzone według czasów brutto (liczone od strzału startera – pomiar elektroniczny).

VII.  NAGRODY

 1. Uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowy medal, upominek.
 2. Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne (600, 400, 300).
 3. Zdobywcy miejsc I–III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają statuetki pamiątkowe i nagrody pieniężne (100, 80, 50).
 4. Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach generalnych OPEN nordic walking kobiet i mężczyzn otrzymują puchary.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 6. Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w kategorii OPEN, nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 7. Losowanie nagród w loterii wśród uczestników biegu na 5km.

VIII. OPŁATY STARTOWE

 1. Opłata startowa od uczestników biegów towarzyszących wynosi 10zł (za pośrednictwem płatności elektronicznych udostępnionych przez firmę Etiming.pl.).
 2. Limit dzieci biorących udział to 200 dzieci. Dla tylu młodych zawodników organizator zapewnia pamiątkowy medal.
 3. Każdy uczestnik biegu głównego ponosi koszty opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty.

40 zł do 30 lipca 2023.
45 zł do 1 września 2023.
50 zł gotówką w Biurze Zawodów w dniu 3 września 2023 r.

 1. Opłata startowa:

za pośrednictwem płatności elektronicznych udostępnionych przez firmę Etiming.pl.

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz nie można jej przenosić na innego uczestnika.
 2. Limit numerów startowych wynosi 200 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data uiszczenia opłaty startowej. Dla pozostałych uczestników organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.
 3. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
 • chip do zwrotu na mecie (w razie braku zwrotu chipa organizator obciąży uczestnika kosztami zakupu chipa),
 • numer startowy z agrafkami,
 • medal na mecie,
 • napój izotoniczny,
 • wodę i owoce po biegu,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • opieka medyczna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez Obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. jak również biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 1 godziny po ogłoszeniu wyników, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 50zł w Biurze Zawodów.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz natrysków znajdujących się w budynku Zespołu Szkół przy ul. Edukacji Narodowej.
 7. Zawody Gorzycka Piątka ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu lub świadczącego usługę w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 11. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
 12. Organizator wyznacza Sędziego Głównego zawodów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 14. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 15. Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną odpowiedzialność.
 16. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach Gorzycka Piątka na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo‑telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 17. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 18. W sprawach nieujętych i nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

X. KONTAKT

e-mail:  sprint@egorzyce.pl

TOP